1) Všeobecné ustanovenia
Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti TOCOM s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe a záručný list, na ktorom sú uvedené sériové čísla a záručná doba. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe.

2) Záručné podmienky
a) dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo faktúre ak bola vystavená. Ak nieje vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka na 24 mesiacov. Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník obdržať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar. Odberateľ dostane reklamačný protokol, na ktorom bude uvedené aj nové sériové číslo. Ďalšie prípadné reklamácie bude uplatňovať už aj s reklamačným protokolom.

b) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu sídla firmy dodávateľa alebo autorizované servisné stredisko. Tovar musí byť v pôvodnom obale v kompletnom stave vrátane príručiek, káblov a ostatného príslušenstva. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom ak bol vydaný.

c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:- poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou- ak boli škody spôsobené počítačovými vírusmi- ak sa závada prejavuje iba u softvéru (operačného systému, programu, aplikácie, hry,…), ku ktorému nieje odberateľ schopný predložiť legálny spôsob nadobudnutia- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami kancelárskemu prostrediu- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk, …)- ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii- ak bol tovar poškodený pretaktovaním frekvenčných parametrov a napájacích napätí ako stanovil výrobca produktu- ak bol tovar zapojený do siete nezodpovedajúcej predovšetkým norme STN 33 2000 a ostatných príslušných noriem- ak bol tovar poškodený iným vonkajším vplyvom (nestabilita elektrickej siete, prepäťové rázy indukované na telefónnej linke alebo napájacom zdroji atď.)- V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 10,- € za každú aj začatú hodinu práce- U odberateľom vybraného a zakúpeného tovaru nezaručujeme kompatibilitu a tovar zásadne z dôvodu nekompatibility nevymieňame !!! Pred nákupom je preto vhodné konzultovať u predajcu kompatibilitu tovaru. Platí to hlavne v prípadoch, ak si odberateľ dokupuje komponent a montuje si ho sám do PC.

d) firma TOCOM s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť vadné a neopraviteľné komponenty za komponenty z rovnakými parametramie)

e) na predávaný software je záruka stanovená výrobcom (týka sa predovšetkým čitateľnosti médií)

f) na spotrebný materiál (predovšetkým náplne do tlačiarní a pod.) nieje poskytovaná záruka, ak bol otvorený originálny obal a u náplní do tlačiarní bolo spotrebovaného viac ako 5% celkového objemu náplne

g) pred odovzdaním počítača alebo akéhokoľvek média s nahraným software na servis si zálohujte dáta. Za prípadnú stratu alebo poškodenie dát nenesie TOCOM s.r.o. zodpovednosť

h) V prípade mimozáručnej opravy má firma TOCOM s.r.o. právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním závady, aj keď sa neskôr ukáže, že by oprava závady bola nerentabilná alebo neopraviteľná. Sadzba je 13,- € za každú aj začatú hodinu práce) Reklamačná lehota:Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak.

3) Postup reklamácie a špeciálne podmienky pre vybrané komponenty
a) Reklamácie tlačiarní Hewlett-Packard, Canon, Epson, Lexmark, …Atramentové a ihličkové tlačiarne sa prevezmú na záručnú opravu iba v prípade, ak sa používali iba originálne náplne (cartridge) a farbiace pásky stanovené výrobcom. Ak sa nepoužívali náplne a pásky stanovené výrobcom, nie je možné uplatňovať reklamáciu ako záručnú. Tlačiarne prevezmeme do záručnej opravy iba v originálnom obale. U tlačiarní výrobcu Hewlett-Packard si záručnú opravu odberateľ uplatňuje v oficiálnom servisnom stredisku Hewlett-Packard. Kontakt na servisné stredisko Vám poskytne obchodník.

b) Pevné disky, ak odberateľ uplatňuje záručnú opravu, nesmie byť poškodená protiprachová izolačná páska, sériové číslo ani čiarový kód a tovar musí byť dodaný v antistatickom a mechanicky odolnom obale. Napožiadanie je možné zálohovať dáta z reklamovaného disku za poplatok 17,- € bez DPH. Ak sa odberateľovi zmazali dáta pričinením nejakého programu resp. aplikácie, vírusu alebo sa zmazal neodbornou programovou obsluhou celý diskový oddiel, tak sa nedá uplatniť záručná oprava. V takomto prípade, ak je to možné, tak sa dajú obnoviť dáta za poplatok 25,- € za 1GB obnovených dát.

c) Monitory ak je obrazovka poškodená nadmerným a nesprávnym používaním t.j. na tienidle je viditeľný „vypálený“ obrazec od dlhodobého zobrazenia nemeniaceho sa obrazu, tak sa nedá na takúto závadu uplatniť záruka. Monitory musia byť v kompletnom stave a v originálnom obale!

d) Panely LCD, obrazovka LCD je považovaná za vadnú u každého výrobcu LCD individuálne. Orientačne platí, že reklamácia sa dá uplatniť iba ak sú viditeľné aspoň 3 vypálené svetlé body alebo aspoň 7 tmavých náhodných bodov.

e) CD a DVD médiá. Na optické médiá sa nedá uplatniť reklamácia, ak už bol na médium prevedený zápis dát. Reklamovať možno iba médiá v okamžiku prevzatia tovaru v predajni dodávateľa a iba v prípadoch, ak je médium mechanicky poškodené alebo skorodované.

4) Vrátenie tovaru
a) Zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch ak: dostal iný tovar ako je vystavený na doklade- dostal iný tovar ako si objednal Uplatniť si to môže iba do 3 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania a musí byť v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom.

b) Zákazník zaplatí storno poplatok vo výške 10% ceny tovaru, ak chce vrátiť tovar z dôvodu:- nekompatibility- z akéhokoľvek iného dôvodu, okrem dôvodov uvedených v bode 4a)Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:(citácia zákona č. 108/2000 Zb. paragraf 12)(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1až 3, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače f) lotérie a iné podobné hry.

5) Záverečné ustanovenia
Tieto reklamačné podmienky vstupujú do platnosti dňa 21. júna 2004. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Firma TOCOM s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohoto Reklamačného poriadku